پمپ بنزینی در تهران با متصدی زن /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:یک پمپ بنزین در تهران با متصدی زن سال 1355 خورشیدی

پمپ بنزینی در تهران با متصدی زن /عکس