کاشت نهال توسط دکتر ظریف /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: محمدجواد ظریف در باغ ملی کانبرا استرالیا، یک نهال به نشانه دوستی غرس کرد.

کاشت نهال توسط دکتر ظریف /تصاویر

محمدجواد ظریف در استرالیا

کاشت نهال توسط دکتر ظریف /تصاویر