بانویی که راننده مترو شد+عکس

این نخستین زن در میان کشورهای عربی ساحلی خلیج فارس است که به عنوان راهبر قطار مترو، فعالیت می کند.
تنها زن راننده مترو + تصاویر