زن ۷ هزار ساله تهرانی شناسایی شد /عکس

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با هدف حفاظت از اسکلت زن ۷ هزار ساله تهران و همچنین شناسایی ژنتیکی آن که در نتیجه کاوش در خیابان مولوی کشف شد، اقدامات عملی و مطالعاتی را انجام داده است.