ابن‌سینا روی اسکناس تاجیکستان /عکس

پرتال خبری واکنش: همه بانک های مرکزی کشورهای دنیا، تلاش می کنند تصاویر مشاهیر و یا نمادهای ملی‌شان را روی اسکناس هایشان چاپ کنند.

اما بانک مرکزی تاجیکستان روی اسکناس ۲۰ سامانی، طرحی از حکیم ابوعلی سینا، پزشک ایرانی قرن چهارم و پنجمهجری، چاپ کرده است. البته در زمان ابن سینا، تاجیکستان بخشی از ایران بود.

 

 ابن سینا روی اسکناس های تاجیکی