بازدید آیت الله خامنه ای از دیوار چین /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:بازدید آیت الله خامنه ای در دوران ریاست جمهوری از دیوار چین در سال 1989

بازدید آیت الله خامنه ای از دیوار چین /عکس