بر فراز هرم زیبا و تاریخی جیزه /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:این عکس به صورت غیر قانونی از فراز هرم بزرگ جیزه گرفته شده است.

Snapshot_2015-12-20_130439