تصاویری از بزرگترین گاو در انگلستان

 “برانسفورد” بزرگ‌ترین گاو انگلیس حدود دو تن وزن دارد و به بزرگی یک کرگدن بزرگسال است.

۱۲