تصاویری دیده نشده از نیما یوشیج

پرتال اجتماعی واکنش: علی اسفندیاری معروف به «نیما یوشیج»به رغم آنکه اولویت آغازین خود را پرداختن به سیاست نمی دانست،اما درمجموع شاعری سیاسی به شمار می‌رفت. او این گرایش خویش را در ادواری چون نهضت ملی ایران و شرایط پس از 28 مرداد نمایان ساخت.تصاویری که پیش روی دارید،نیما یوشیج را در ادوار گوناگون حیات نشان می‌دهد.

Snapshot_2016-01-04_100456
علی اسفندیاری معروف به «نیما یوشیج»در دوران جوانی

Snapshot_2016-01-04_100509

نیما یوشیج در دوران جوانی

Snapshot_2016-01-04_100525

نیما یوشیج در دوران میانسالی

Snapshot_2016-01-04_100538

Snapshot_2016-01-04_100551
Snapshot_2016-01-04_100602

Snapshot_2016-01-04_100614

نیما یوشیج به همراه فرزندش شراگیم دریوش

Snapshot_2016-01-04_100628

Snapshot_2016-01-04_100642

Snapshot_2016-01-04_100654

Snapshot_2016-01-04_100708

Snapshot_2016-01-04_100723