تصاویر برف پاییزی در سراسر ایران

پرتال اجتماعی واکنش:گزارش دریافتی از  نقاط کشور حاکیست بارندگی در اغلب شهرهای کشور ادامه دارد و در برخی استان ها نیز بصورت بارش برف است.

سمنان (گردنه آهوان)

برف پاییزی ایران را سفید کرد

برف پاییزی ایران را سفید کرد

برف پاییزی ایران را سفید کرد

برف پاییزی ایران را سفید کرد

قزوین

برف پاییزی ایران را سفید کرد

برف پاییزی ایران را سفید کرد

برف پاییزی ایران را سفید کردبرف پاییزی ایران را سفید کرد

مازندران (کلاردشت)

برف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویر

برف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویر

برف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویر

برف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویر

جاده اسالم به خلخال

برف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویر
برف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویربرف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویربرف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویر

برف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویر

آذربایجان شرقی

برف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویربرف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویر

برف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویر

برف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویر

برف پاییزی ایران را سفید کرد + تصاویر