تصاویر دیدینی و جذاب چهارشنبه ۲۴ تیر

پرتال خبری واکنش: جشن هسته ای در تهران از دوربین خبرگزاری شینهوا چین