تصاویر زنان نظامی در دنیا

پرتال اجتماعی واکنش:در بسیاری از کشورهای جهان زنان داوطلبانه یا بر اساس نظام وظبفه در ارتش خدمت می کنند .

زنان در ارتشهای دنیا(+عکس)
ارتش رومانی

زنان در ارتشهای دنیا(+عکس)
ارتش روسیه

زنان در ارتشهای دنیا(+عکس)
ارتش استرالیا

زنان در ارتشهای دنیا(+عکس)
ارتش یونان

زنان در ارتشهای دنیا(+عکس)
ارتش اسرائیل

زنان در ارتشهای دنیا(+عکس)
ارتش پاکستان

زنان در ارتشهای دنیا(+عکس)

ارتش انگلیس