تصاویر زیبا از مسابقات عکاسی سی ینا‎

پرتال اجتماعی واکنش:در اولین دوره مسابقه بین المللی عکاسی سی ینا، که بزرگترین رقابت عکاسی ایتالیا به شمار می رود، آثاری از بیش از 100 کشور جهان شرکت داشتند.

برندگان مسابقه عکاسی سی ینا‎

برندگان مسابقه عکاسی سی ینا‎

برندگان مسابقه عکاسی سی ینا‎برندگان مسابقه عکاسی سی ینا‎
برندگان مسابقه عکاسی سی ینا‎
برندگان مسابقه عکاسی سی ینا‎برندگان مسابقه عکاسی سی ینا‎

برندگان مسابقه عکاسی سی ینا‎

برندگان مسابقه عکاسی سی ینا‎

برندگان مسابقه عکاسی سی ینا‎

برندگان مسابقه عکاسی سی ینا‎

برندگان مسابقه عکاسی سی ینا‎