تصویری از یک پلیس زن در سال 1349

در تصویر زیر زنان پلیس تهران در سال ۱۳۴۹ را می‌بینید.
پلیس زن تهران در سال 1349