تصویری از یک گدا در عصر قاجار

پرتال اجتماعی واکنش: این عکس را آنتوان سوریوگین عکاس مشهور گرجی- ایرانی برداشته است.تصویری از یک گدا در عصر قاجار ؛ این عکس را آنتوان سوریوگین عکاس مشهور گرجی- ایرانی برداشته است. او یکی از عکاسانی بود که با عکاسی از مردم، مکان ها آداب و رسوم، مشاغل و خصوصا اقوام ایرانی از اواخر عصر ناصرالدین شاه در ایران شهرت یافت.


تصویری از یک گدا در عصر قاجار

گدایی در عصر قاجار