تصویر دیده نشده از سردار سلیمانی دراینستاگرام

پرتال اجتماعی واکنش:صفحه قاسم سلیمانی در اینستاگرام این تصویر را منتشر کرده است.

عکسی دیده نشده از سردار سلیمانی