تمرینات سخت زنان در ارتش سوریه /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: حضور زنان در ارتش سوریه و انجام تمرینات سخت برای آمادگی این نیروها گردان زنان تکاور ، بخشی از ارتش سوریه که در تابستان سال 2014 تاسیس شد و حدود 800 نیرو دارد.

Snapshot_2015-12-23_105415

Snapshot_2015-12-23_105429

Snapshot_2015-12-23_105451

Snapshot_2015-12-23_105507

Snapshot_2015-12-23_105530

Snapshot_2015-12-23_105558

Snapshot_2015-12-23_105615

Snapshot_2015-12-23_105634

Snapshot_2015-12-23_105651

Snapshot_2015-12-23_105709

Snapshot_2015-12-23_105723