حضور یک زن در بین تماشاگران کشتی فرنگی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: حضور مادر یکی از کشتی گیران ( امیر قاسمی ) در مسابقات کشتی فرنگی باشگاهی جهان در سالن.این در حالیست که هیچ زنی حق ورود به سالن را ندارد اما ماموران استثنا قائل شدند و اجازه دادند این مادر سالخورده در سالن حضور پیدا کند.

حضور یک زن در بین تماشاگران کشتی فرنگی /عکس