خالکوبی وحشیانه روی بدن یک زن+۱۸ /تصاویر

واکنش، جدا” از افراد زیر ۱۸ میخواهد این تصاویر را نبینند.

تصاویر زیر لحظه ای وحشتناک پوست کندن انسان را نشان میدهد . نه انسانی که در دام وحشی ها و آدم خوارها افتاده است. او در دام شهوت و خودنمایی است و جشم خود را اینچنین به دست جلاد سپرده است.
خالکوبی به شیوه مجروح کردن و گود گردن بخشی از بدن با تراشیدن گوشت بدن تنها و تنها ارمغان تمدن خود ساخته غرب است که اساس ان لذت جویی و شهوترانی است و قطعا” با معیارهای انسانی و دینی فرسنگها فاصله دارد.
البرز برای انتشار این تصاویر رسما” از مخاطبان خود عذرخواهی میکند. تنها دلیل ارائه چنین تصویری نمایان کردن حقیقت آن چیزی است که غرب از آن به عنوان حقوق بشر و تمدن مدرن یاد میکند.