خماری یک جوان در ایستگاه اتوبوس /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:یک معتاد در ایستگاه اتوبوس در تهران