دیوار مهربانی این بار در انزلی /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:تصاویری از دیوار مهربانی در انزلی را مشاهده می کنید.

Snapshot_2015-12-31_122711

Snapshot_2015-12-31_122727

Snapshot_2015-12-31_122747

Snapshot_2015-12-31_122747

Snapshot_2015-12-31_122821

Snapshot_2015-12-31_122838
دیوار مهربانی در انزلی