زیباترین تصویر از یک مادر سوری

پرتال اجتماعی واکنش: مادر سوری که در زمان غرق شدن تا آخرین لحظه گهواره طفلش را رها نکرد . مدیترانه به همت این مادر سر تسلیم گذاشته و نتوانست غرقش کند.

زیباترین تصویر از یک مادر سوری