زیباترین سلفی‌ یک آقازاده /تصاویر

پورتال خبری واکنش: شهید جهاد مغنیه نیز مانند جوانان دیگر چندین عکس سلفی از خود به جا گذاشته است.

 زیباترین سلفی‌ها‌ی یک آقازاده

زیباترین سلفی‌ها‌ی یک آقازاده

زیباترین سلفی‌ها‌ی یک آقازاده

زیباترین سلفی‌ها‌ی یک آقازاده

زیباترین سلفی‌ها‌ی یک آقازاده

زیباترین سلفی‌ها‌ی یک آقازاده