سلفی نامی عبداللهی و همسرش /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: سلفی نامی عبداللهی در کنار همسر محترم. کسی از شغلِ همسرِ نامی خبر دارد؟! در شهرداری که مشغول نیست؟!

سلفی نامی عبداللهی و همسرش /عکس

عکس جدید نامی عبداللهی