شترسواری وسط شهر /عکس

مصر

.

شتر سواری یک عرب وسط شهر (عکس)