شغل عجیب فلسطینی‌ها /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:در فلسطین خشک کردن توتون و تنباکو رواج زیادی دارد؛ به طوری که مردم در بام‌های محل سکونت خود به خشک کردن این مواد می‌پردازند.

شغلی عجیب در فلسطین