شو لباس دختران افغانی /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: چند وقتی است رایزنان فرهنگی آمریکا در افغانستان با برگزاری شو لباس و برقراری آموزشگاه های موسیقی برای زنان به دنبال تغییرات در این کشور هستند.

شو لباس دختران افغانی /تصاویر
شو لباس دختران افغانی
شو لباس دختران افغانی /تصاویر

شو لباس دختران افغانی /تصاویرشو لباس دختران افغانی /تصاویر

شو لباس دختران افغانی
شو لباس دختران افغانی /تصاویر

شو لباس دختران افغانی

شو لباس دختران افغانی /تصاویر