شگرد جدید پلیس برای پنهان کردن ریش /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:بر طبق دستورالعمل جدیدی که به افسران پلیس شهر گلاسترشر داده شده است، این افسران باید ریش های خود را بتراشند و یا در صورت اصرار بر ظاهر خود، باید ریش های خود را با توری بپوشانند.