طراحی استیکر‌های جالب برجام /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: کاربران، مجموعه ای از استیکر های مرتبط با اجرای برجام را طراحی و در فضای مجازی و پیام رسان تلگرام منتشر کردند.

طراحی استیکر‌های جالب برجام /تصاویر
استیکر‌های جالب برجام
طراحی استیکر‌های جالب برجام /تصاویراستیکر‌های جالب برجام
طراحی استیکر‌های جالب برجام /تصاویر
استیکر‌های جالب برجام
طراحی استیکر‌های جالب برجام /تصاویراستیکر‌های جالب برجام