ظاهر عجیب دختر جوان در اتوبوس /عکس

پرتال خبری واکنش: متاسفانه در جامعه امروز شاهد چنین مواردی از سوی زنان و دختران این سرزمین هستیم.بارها و بارها گفته شده با ظاهری آراسته در جامعه حاضر شوید.باز هم ما از شما عاجزانه تقاضا می کنیم کمی در مورد نوع پوشش و رفتارتان در جامعه تاَمل کنید

qeq