عکسهای از زرافه گردن شکسته

عکسهای از زرافه گردن شکسته

گردن این زرافه پنج سال پیش در یک نزاع شکست.با وجود اینکه در حیات وحش معمولا حیوانات ضعیف توسط شکارچیان خورده می شوند، اما این زرافه تا کنون با گردن ضعیف خود به حیات ادامه داده است.