عکسی از خاکسپاری ناصرالدین شاه قاجار

پرتال اجتماعی واکنش: مراسم خاکسپاری ناصرالدین شاه قاجار در ایران.

عکسی از خاکسپاری ناصرالدین شاه قاجار
آلبوم عکس های ناصرالدین شاه