عکسی که ناصرالدین شاه از یکی از زنانش گرفت

پرتال اجتماعی واکنش: یکی از زنان ناصرالدین شاه. جالب است بدانید عکاس خود ناصرالدین شاه است.

•••

عکسی که ناصرالدین شاه از یکی از زنانش گرفت