عکس های جالب با خلاقیت خاص

پرتال اجتماعی واکنش:بن زنک  Ben Zank عکاس 24 ساله ایست که عکس های خاص و جالبی می گیرد.

بن درمورد عکس هایی که توسط او ثبت می شوند, می گوید: من در تصاویر احساس تنهایی و انزوا را منتقل می کنم.

احساس انزوا در عکس

احساس انزوا در عکس

خلاقیت به کمک خط کشی های خیابان! 1

خلاقیت به کمک خط کشی های خیابان! 1

خلاقیت به کمک خط کشی های خیابان! 2

خلاقیت به کمک خط کشی های خیابان! 2

خلاقیت به کمک خط کشی های خیابان! 3

خلاقیت به کمک خط کشی های خیابان! 3

مرد خوشتیپ اما بی سر!

مرد خوشتیپ اما بی سر!

عکس جالب و ترکیبی!

عکس جالب و ترکیبی!

ادامه دادن مسیر…!

ادامه دادن مسیر...!