غذا دادن سردار آزمون به اسبش /عکس

سردار آزمون با انتشار تصویر زیر در صفحه اجتماعی خود نوشت:این هم هویج دادن به پسر خوشگلم. اسمش هم گذاشتیم سریک.

هویج دادن سردار آزمون به اسب خوشگلش .

 تصویر جالب غذا دادن سردار آزمون به اسبش

صفحه اجتماعی سردار آزمون