فرزند شهید مصطفی چمران /عکس

رحیم چمران فرزند شهید مصطفی چمران که اکنون مقیم آمریکا است.