قدرتمند‌ترين زن قاجار /عکس

سرورالسلطنه ملقب به حضرت عليا يکي از زنان با نفوذ دربار مظفري، سرورالسلطنه ملقب به حضرت عليا همسر مظفرالدين شاه قاجار است.

يکي از زنان با نفوذ دربار مظفري، سرورالسلطنه ملقب به حضرت عليا همسر مظفرالدين شاه قاجار است.او حاصل ازدواج فيروزميرزا نصرت‌الدوله فرمانفرما با هما خانم، دختر بهمن ميرزا بهاء‌الدوله بود که هر دو از نوادگان فتحعلي شاه بودند. از سال ازدواج او با وليعهد، مظفرالدين ميرزا اطلاعي در دست نيست، اما با توجه به اينکه مظفرالدين ميرزا در سال 1293ق همسر عقدي خود تاج‌الملوک ام الخاقان را طلاق داده بود اين ازدواج بايستي در همين حوالي صورت گرفته باشد.

سرورالسلطنه گرچه فرزندش براي ولايتعهدي انتخاب نشد اما از اقتدار بسيار در دربار برخوردار بود و لقب حضرت عليا خود نشانگر مرتبت وي در نزد مظفرالدين شاه است. بسياري از عرايض در دوره ولايتهدي به دست او مي‌رسيد و به واسطه او شاکيان جواب دريافت مي‌کردند. در خاطرات محمدعلي غفاري، از رجال اين دوره، از اين موارد زياد ديده مي‌شود. محمدعلي خان غفاري خود هر شکايتي از موقعيت خود دارد اول به سرورالسلطنه عريضه مي‌نويسد.

برادر او عبدالحسين ميرزا فرمانفرما خود داماد مظفرالدين شاه بود اما از نفوذ خواهر هم استفاده مي‌کرد. او در صفر 1314 به حکومت تهران منصوب شد، گرچه خود تمايل داشت وزارت جنگ را به او واگذار کنند اما امين‌السلطان صدراعظم مظفرالدين شاه مانع اين انتصاب شد: « فرمانفرما به اين سبب باطنا کينه در دل گرفت و از امروز در تخريب کار صدارت محرمانه اقدامي داشت… فرمانفرما هر شب در حرمخانه جلالت عظما به خاکپاي مبارک همايوني شرفياب شده به تدريج بعضي عرايض مغرضانه مي‌کرد».