قلیان کشی وسط تظاهرات /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: یک جوان لبنانی را در حال کشیدن قلیان در میان تظاهرات بیروت .

13100