مانور بانوان آتش نشان در مشهد /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: مانور حریق مایعات قابل اشتعال جهت آموزش بانوان آتش نشان صبح دیروز شنبه (14شهریور) در مشهد برگزار شد.

مانور بانوان آتش نشان در مشهد /تصاویر

آموزش بانوان آتش نشان در مشهد

مانور بانوان آتش نشان در مشهد /تصاویر

مانور بانوان آتش نشان در مشهد /تصاویر

آموزش بانوان آتش نشان

مانور بانوان آتش نشان در مشهد /تصاویر

مانور بانوان آتش نشان در مشهد /تصاویر

 بانوان آتش نشان در مشهد

مانور بانوان آتش نشان در مشهد /تصاویر

مانور بانوان آتش نشان در مشهد /تصاویر

مانور بانوان آتش نشان در مشهد /تصاویر

آموزش بانوان آتش نشان در مشهد

مانور بانوان آتش نشان در مشهد /تصاویر