مجری زن در برنامه زنده به آب افتاد /فیلم

پرتال احتماعی واکنش:یک مجری زن که در اجرای برنامه زنده تلوزیونی بودکه با سهل انگاری به آب افتاد.