محمدرضا پهلوی درتیم فوتبال /عکس

عکسی ازمحمدرضا پهلوی در تیم ورزشی دوران دبیرستان در سوئیس