مراسم سنتی ازدواج بویر احمدی /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:مراسم سنتی ازدواج عروس و داماد بویر احمدی.

Snapshot_2015-12-30_132332

Snapshot_2015-12-30_132351

Snapshot_2015-12-30_132408

Snapshot_2015-12-30_132425

 

Snapshot_2015-12-30_132443