نصب اطلاعیه جالب در یک مجمتع /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:جمع آوری امضا از ساکنین یک مجمع مسکونی در تهران برای اعلام رضایت نسبت به حضور زن و فرزند نگهبان موقت به دلیل ایجاد مشکلات روحی و…