نصب بنر فیدل کاسترو در متروی تهران /عکس

پرتال خبری واکنش: سخنان منتسب به فیدل کاسترو، رهبر مارکسیست کوبا در متروی تهران