نمای عجیب یک ساختمان /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: آنچه در این عکس به نظر میرسد و میتوان از آن برداشت کرد این است که برای نمای ساختمان هزینه ای را باید تمام ساکنین پرداخت میکردند .ولی یکی از طبقات از دادن حق خود چشم پوشی کرده است. که نتیجه این خودخواهی فردی را در عکس زیر مشاهده میفرمایید.

نمای عجیب یک ساختمان