کارت شناسایی کوروش /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:صدور کارت شناسایی(شناسنامه) اولین امپراطور جهان برای کوروش هخامنشی توسط جوان ایذه ای