کار جالب یک پزشک برای بیمارانش /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: پزشکی در اردبیل نوشته ای را در مطب خود نصب کرده که تعجب بیماران خود را بر داشته است.این پزشک اردبیلی گفته این هیچ الزامی به دریافت ویزیت نیست.

کار جالب یک پزشک برای بیمارانش /عکس