کریسمس 2016 در کاخ سفید /تصاویر

پرتال خبری واکنش:کاخ سفید خود را  برای برگزاری جشن کریسمس اماده می کند.

کریسمس 2016 در کاخ سفید /تصاویر

کریسمس 2016 در کاخ سفید

کریسمس 2016 در کاخ سفید /تصاویر
کریسمس 2016 در کاخ سفید /تصاویر
کریسمس 2016 در کاخ سفید
کریسمس 2016 در کاخ سفید /تصاویرکریسمس 2016 در کاخ سفید /تصاویر
کریسمس 2016 در کاخ سفید /تصاویر
کریسمس 2016 در کاخ سفید
کریسمس 2016 در کاخ سفید /تصاویرکریسمس 2016 در کاخ سفید /تصاویرکریسمس 2016 در کاخ سفید /تصاویر
کریسمس 2016 در کاخ سفید
کریسمس 2016 در کاخ سفید /تصاویر