تعظیم پزشکان به یک مرده! /عکس

پزشکان چینی به بیمار ۱۱ ساله تومور مغزی که قبل از مرگ با اهدای اعضای بدنش باعث نجات تن چندین بیمار دیگر شده است، تعظیم می کنند.