زمین از زاویه ای که ندیده اید /تصاویر

زمین از زاویه ای که ندیده اید /تصاویر

زمین از زاویه ای که ندیده اید

بدون تردید هیچ انسانی را در اعصار مختلف به اندازه انسان عصر امروز نمی توان یافت که برای افزایش رفاه و آسایش خود، خسارت های جبران ناپذیری به سیاره ی که روی آن زندگی می کند تحمیل کرده باشد.

زمین از زاویه ای که ندیده اید + تصاویر

زمین از زاویه ای که ندیده اید + تصاویر

 زمین از زاویه ای که ندیده اید + تصاویر

 زمین از زاویه ای که ندیده اید + تصاویر

 زمین از زاویه ای که ندیده اید + تصاویر

 زمین از زاویه ای که ندیده اید + تصاویر

 زمین از زاویه ای که ندیده اید + تصاویر